Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, administracji centralnej, samorządowej i innych organizacjach, członkowie rad nadzorczych i właściciele przedsiębiorstw. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego.

Absolwenci studiów są uprawnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie EMBA prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • aktualnego CV,
 • 1 zdjęcia w formacie takim jak do dowodu osobistego.

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 26 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 25 000 zł – opłata jednorazowa przed rozpoczęciem zajęć
 • opłata semestralna: 26 000 zł – 2 raty po 13 000 zł
 • opłata miesięczna: 26 000 – 10 rat miesięcznych po 2 600 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 750 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
09 1130 1017 0020 1471 2920 0002

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferuje dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych. Więcej na stronie PARPU
  Studia EMBA są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (link tutaj).
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.
 3. Program „Pożyczki na kształcenie” – jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia – do 25% jej wartości). Możliwe jest całkowite sfinansowanie studiów (link tutaj). Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aby zgłosić swoją kandydaturę zarejestruj się on-line. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Aneta Jasińska

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 606 754 673
e-mail: ajasinska[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: 21 października 2023 r.
Rekrutacja: do 15 października 2023 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 323 godzin zajęć
Punkty ETCS: 36

Terminy zjazdów:
Grupa A

21-22/10/2023
4-5, 18-19/11/2023
2-3, 16-17/12/2023
27-28/01/2024
10-11/02/2024
2-3, 23-24/03/2024
6-7, 20-21/04/2024
11-12, 25-26/05/2024
8-9, 15-16, 29-30/06/2024

Grupa B
21-22/10/2023
4-5, 25-26/11/2023
9-10/12/2023
13-14/01/2024
10-11, 24-25/02/2024
2-3, 23-24/03/2024
6-7, 13-14/04/2024
11-12, 25-26/05/2024
8-9, 22-23, 29-30/06/2024

Grupa C
28-29/10/2023
25-26/11/2023
9-10/12/2023
20-21/01/2024
3-4, 17-18, 24-25/02/2024
9-10, 16-17/03/2024
6-7, 20-21/04/2024
18-19, 25-26/05/2024
8-9, 22-23, 23-30/06/2024

Organizacja zajęć:
Studia EMBA trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym: w soboty i niedziele. W ramach studiów zorganizowanych jest 16 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Studia EMBA kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość prowadzenia do 10% zajęć w języku angielskim.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.

Studia Executive Master of Business Administration, realizowane w INE PAN, jako pierwsze i jedyne studia EMBA w Polsce, zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ze statusem kwalifikacji cząstkowej na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji. Każde świadectwo ukończenia studiów EMBA, które otrzymają Państwo po obronie, będzie sygnowane informacją o tym fakcie, z przypisaniem i odniesieniem do 7. poziomu PRK, co czyni świadectwo rozpoznawalnym, a także porównywalnym z innymi systemami kształcenia, odnoszącymi się do europejskich ram kwalifikacji.