Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

Obok regularnych zajęć proponujemy słuchaczom tzw. wykłady specjalne. Wśród osób, które dotąd je prowadziły można wymienić profesorów: Marka Belkę, Grzegorza Kołodkę, Witolda Orłowskiego, Jerzego Osiatyńskiego, Jerzego Hausnera,  Dariusza Filara, Michała Kleibera, Kazimierza Łaskiego i Zdzisława Sadowskiego, a także twórcę sukcesu mBanku, prezesa Sławomira Lachowskiego.

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

dr hab. Leszek Borowiec

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Katerze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, w szczególności działających w sektorach regulowanych (m.in. pocztowym, kolejowym). Autor ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007) oraz “Rachunek kosztów w budowaniu konkurencyjności kolejowego transportu towarów” (INE PAN, 2022). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, a w latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA. W latach 2016-2018 był Prezesem Zarządu Spółki Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. Od 2018 do 2021 roku zasiadał w Zarządzie Spółki PKP Cargo SA. Jednocześnie pełni funkcję Członka kilku Rad Nadzorczych Spółek prawa handlowego, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką gospodarczą.

Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Piotr Caliński

Właściciel firmy “Doradztwo gospodarcze, Bezpieczeństwo biznesu”. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. Wykładowca akademicki
i szkoleniowiec w tych obszarach.

W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Kolegiów Policyjnych), MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna), CEPOL (Europejska Akademia Policyjna). Autor Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej. Wyróżniany polskimi odznaczeniami; Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.

Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.

Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji) Poland Chapter #183.

dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Działalności dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych. Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak  i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

Do 2016 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Zarządzanie. Teoria i praktyka” a obecnie jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w  roku 2016  medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Lidia D. Czarkowska

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu, kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, coachingu oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje metodami coachingowym z członkami zarządu, menedżerami najwyższego szczebla, profesjonalistami i całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Szczęśliwa mama czwórki dzieci. Redaktor naukowy punktowanego czasopisma Coaching Review. Autorka dwóch książek Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazało się osiem monografii z cyklu Coaching jako…

dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr hab. Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Marcin Gruszka

Całą karierę zawodową związany z branżą Public Relations. PRowiec największych marek technologicznych jak Allegro, PLAY, Booksy, Orange. Znany w środowisku głównie przez nieszablonowe i innowacyjne podejście do komunikacji. Doświadczony praktyk, strateg, juror prestiżowych Złotych Spinaczy, laureat wielu nagród branżowych, popularny technologiczny podcaster, nazywany w branży “ikoną” polskiego PR.

dr Michał Jasieński

Absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Od 2005 roku, profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady nt. zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, przywództwa,  modeli biznesowych oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-9 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-12 oraz 2012-14 był koordynatorem projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji, USA oraz w wielu firmach krajowych. W latach 2013-16 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych. Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych (2016-17). Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz członek Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pismach naukowych (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz sekretarz zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

dr Mariusz Lipski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Ochrony Środowiska SA. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla czołowych instytucji w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.

Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (eMBA i eDBA).

dr Magdalena Marczewska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami i technologiami oraz zrównoważonego rozwoju. Autorka książek, raportów, rozdziałów książkowych i artykułów. Trener i dydaktyk współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Dzieci, Akademią Menedżera Innowacji PARP, Uniwersytetem Otwartym UW oraz przedsiębiorstwami. Uczestniczyła w projektach badawczych zleconych m.in. przez Ministerstwo Środowiska, Komisję Europejską, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy RP oraz Narodowe Centrum Nauki, w tym w 6 projektach pełniła rolę lidera projektu. Beneficjentka licznych międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych, m.in. na University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, University of Padova, Vienna University of Economics and Business, Harvard Business School, University of Ferrara i Lund University. Od 2020 Dyrektor Operacyjny, a wcześniej Specjalista ds. Strategii i Rozwoju (od 2015) w eksportowej firmie z sektora spożywczego. Ekspert Komisji Europejskiej, PARP, Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskiem przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz EIT Food.

mgr inż. Dariusz Mazurek, MBA

Przedsiębiorca, manager i konsultant z ponad 30 letnim doświadczeniem w usprawnianiu działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Założyciel i szef Digit.on – firmy specjalizującej się w transformacji cyfrowej organizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy dla globalnych firm doradczych (Deloitte, PwC) oraz korporacji technologicznych (IBM, Unisys, DXC Technology, Capgemini). Prowadził zajęcia dla studentów EMBA UW i University of Illinois oraz SGH, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Lubelskiej. Obok projektów doradczych i wdrożeniowych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry zarządczej oraz konsultantów i specjalistów.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Profesor doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikówZachowania organizacyjneZarządzanie zasobami ludźmiNowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

Maciej Orłoś

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz London Academy of Music and Dramatic Art. Od 1991 roku przez kolejne 25 lat pracował jako dziennikarz i gospodarz licznych programów telewizyjnych w TVP1. Najbardziej rozpoznawalny gospodarz “Teleexpressu” (1991-2016). Następnie przez rok pracował w Telewizji WP, prowadząc m.in. #dziejesięnażywo. Teraz niezależny dziennikarz, influencer, youtuber (autor programu W Telegraficznym Skrócie) i prowadzący szkolenia dla biznesu z zakresu wystąpień publicznych. Autor książek, laureat czterech Wiktorów i dwóch Telekamer.

dr hab. Adriana Paliwoda-Matiolańska

Wykładowca, certyfikowany trener i tutor z międzynarodowym doświadczeniem (m.in. Vienna University of Economics, Roosevelt University w Chicago, Shanghai Accounting and Finance University, Universidad de Rey Juan Carlos w Madrycie). Współpracownik De Baak Institute z Holandii – międzynarodowej organizacji szkoleniowej z zakresu przywództwa, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych). Absolwentka programu IESE Business School IFDP (International Faculty Development Program) oraz CEEMAN IMTA (International Management Teaching Academy). Badaczka, specjalistka i ekspertka w obszarze etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Autorka książek i publikacji dotyczących etycznych, społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania. Recenzent artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz członek zespołów eksperckich oceniających wnioski w konkursach o przyznanie grantów naukowo-badawczych na poziomie narodowym i europejskim (NCN/SONATA,OPUS, KE/HORIZON). Aktywna propagatorka społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i promotor różnorodności w praktykach zarządzania. Była członkiem kapituły konkursu „Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” przyznającego wyróżnienia przedsiębiorstwom, które realizują zrównoważone podejście do rozwoju – traktując społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element swojej strategii organizowanego przez ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita w ramach projektu Smart CSR. Była też członkiem Rady Ekspertów konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu organizowanego przez Pracodawców RP. Wielbicielka sztuk pięknych. Działalność naukową stara się łączyć ze wspieraniem rozwoju kultury w Polsce. Jako konsultantka Muzeum Krakowa – jednostki Muzeum Historyczne, współpracowała w przygotowaniach wystawy pt. „Maszyneria Teatru”, która została otwarta w dniu 26 października 2022 roku w oddziale Dom pod Krzyżem Muzeum Krakowa i jest dostępna do zwiedzania do 11 czerwca 2023 roku.

dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

dr inż. Bartosz Soroczyński

Prezes Zarządu firmy Polska Grupa Konsultingowa (www.pgk.pl), której podstawową działalnością są projekty doradcze, rozwój biznesu i sprzedaży, strukturyzacja finansowania, transformacja przedsiębiorstw oraz usługi nadzoru właścicielskiego.
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie, zarządzaniu, strategii, M&A, sprzedaży, finansach, inwestycjach zagranicznych i rynkach kapitałowych.
Wcześniej Vice President w firmie Philips Lighting, Dyrektor Generalny Oracle w Polsce i wieloletni globalny dyrektor w firmie IBM.
Doktor ekonomii, absolwent Harvard Business School i Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Marek Szelągowski

Autor koncepcji „Dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi” (dynamic BPM). Doświadczony praktyk zarządzania procesami biznesowymi. Od roku 2018 adiunkt w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 10 lat nauczyciel akademicki. Od ponad 25 lat związany z wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarach księgowości, zarządzania kadrami, produkcji, spedycji, zarządzania projektami, zarządzania infrastrukturą IT itp. M.in. jako CIO Grupy Budimex odpowiadał za stworzenie i wdrażanie strategii informatyzacji. Zajmuje się wdrażaniem zarządzania procesowego w oparciu o zdroworozsądkowe usprawnienia i uproszczenia procesów, dobierając i wdrażając rozwiązania informatyczne odpowiednie do sytuacji klienta.
Jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą oraz monografii „Dynamic BPM in the Knowledge Economy: Creating Value from Intellectual Capital” poświęconej przyczynom i konsekwencjom dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi oraz zasadom jego wdrażania w organizacjach, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywnego zarządzania wiedzą. W badaniu AGH@BPM uznany za polskiego badacza zarządzania procesowego mającego największą liczbę publikacji w renomowanych czasopismach.

Zainteresowania badawcze:

  • Dynamic Business Process Management (dynamic BPM),
  • Zarządzanie wiedzą i procesami tworzącymi wartość dzięki wykorzystaniu wiedzy,
  • Integracja dynamic BPM i zarządzania wiedzą w Przemyśle 4.0 / 5.0,
  • Zarządzanie procesami biznesowymi w ochronie zdrowia,
  • Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu.

dr Joanna Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich.
Autorka ponad 50 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a także internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl). Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association). Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie w sektorach mody oraz Zarządzanie w sporcie w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.
Autorka prac z zakresu analizy sieci organizaycjnej, zarządzania wiedzą, modeli biznesu, czy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Kierownik projektu SONATA, Narodowego Centrum Nauki oraz badacz 7 RP UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od 2001 roku związana z konferencją z serii Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu, a od roku 2019 jej COnference Director. Redaktor naukowy ponad 30 monografii, w tym pokonferencyjnych. Członek Rad Naukowych międzynarodowych konferencji (np. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; European Conference on Innovation and Entrepreneurship; European Conference on Knowledge Management). Recenzent w międzynarodowych czasopismach (Scopus, Web of Science). Beneficjentka pierwszej nagrody za monografię, pt. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstw (Ch&Beck, Warszawa) w konkursie PAN, KOiZ (2010) oraz beneficjenta w programie Doskonała Nauka (Ministerstwa Edukacji i Nauki), za książkę Organizational Network Analysis: Auditing Intangible Resources. New York, London: Taylor & Francis Group, która ukazała się w 2020 roku.
Strony:
• Sylwetka: https://inepan.pl/dr-hab–prof-ine-pan-anna-ujwary-gil/
• Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS): https://fundacjacognitione.org/pl/laboratorium-analiz-sieciowych
• Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI): https://jemi.edu.pl/
• Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu: https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-ujwary-gil-68546134/