kobieta_hd

Executive Master

of Business Administration

wiedza menedżerów jutra!

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

W dzisiejszych czasach najważniejszymi zasobami przedsiębiorstw są wiedza i talent pracowników. To dzięki nim organizacje generują pomysły umożliwiające im rozwój w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym i instytucjonalnym. Aby osiągnąć sukces rynkowy, uzyskując przy tym ponadprzeciętne zyski, najlepsze firmy łączą wiedzę, talent, technologię i organizację. Dzięki temu aktywa niematerialne mogą swobodnie przemieszczać się przez całą strukturę organizacji, zaś wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, mogą być innowatorami.

Nowoczesne zarządzanie obejmuje nie tylko nowe spojrzenie na funkcjonowanie samych przedsiębiorstw, ale także na ich relacje z otoczeniem. Granice przedsiębiorstw sukcesu rozmywają się na skutek rozwijania niestandardowych relacji z firmami opartych na kooperencji i współpracy z konsumentami przy tworzeniu nowych produktów. Przenoszenie aktywności konsumenckiej do internetu stawia przed menedżerami przedsiębiorstw i specjalistami od marketingu nowe wyzwania, sprostanie którym wymaga zrozumienia specyfiki nowych mediów i zachowania „nowego konsumenta”.

W naszym programie staramy się pokryć wszystkie kluczowe problemy współczesnego zarządzania, począwszy od jego miękkich aspektów, takich jak przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja, selekcja i motywowanie pracowników, poprzez zachowanie „nowych konsumentów”, marketing nowych mediów, zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie, systemy wspomagania decyzji, zaawansowane metody zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki zespołów rozproszonych, umiejętności rozwijania nowych pomysłów w prosperujące przedsięwzięcia gospodarcze (start-upy), nowe modele biznesowe i kończąc na najlepszych wzorcach zarządzania strategicznego dużymi organizacjami i zarządzania w kryzysie. Dopełnieniem programu są zajęcia wspomagające budowę marki osobistej pracownika/menedżera na rynku.

Nasz program nie jest raz na zawsze dany; dążymy do tego, aby zmieniał się wraz z postępem wiedzy menedżerskiej, spełniając oczekiwania „menedżerów jutra”.

Absolwent studiów Executive Master of Business Administration może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Studia Executive Master of Business Administration, realizowane w INE PAN, jako pierwsze i jedyne studia EMBA w Polsce, zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ze statusem kwalifikacji cząstkowej na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

ZSK oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie kształcenia podyplomowego EMBA w INE PAN oraz prezentuje uporządkowaną listę obecnych na rynku kwalifikacji i ich opisem. PRK to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Co zyskuje PRACODAWCA i PRACOWNIK (źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/co-zyskujesz/)

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:
1)     Stworzenie skutecznego narzędzia rekrutacyjnego, które ułatwi ocenę kompetencji kandydatów do pracy i zmniejszy ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji.
2)     Możliwość stworzenia czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w sektorze.
3)     Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i zagranicą dzięki ujednoliceniu systemu
4)     z podobnymi systemami w innych krajach europejskich.
5)     Sprawniejsze planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji dzięki możliwości łatwego identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku.
6)     Pomoc w zakresie doskonalenia systemu awansowania, określania poziomu wynagrodzeń oraz w trafnym doborze wartościowych szkoleń dla pracowników.
7)     Możliwość tworzenia i włączania do systemu nowych kwalifikacji „szytych na miarę”, czyli dostosowanych do potrzeb pracodawcy, danej branży i lokalnego rynku pracy.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:
1)     Możliwość łatwego udowodnienia swoich umiejętności za pomocą wiarygodnych certyfikatów z powszechnie uznawanym na rynku pracy symbolem Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2)     Zwiększenie wiarygodności posiadanych świadectw i certyfikatów, co uprości procedury rekrutacyjne u potencjalnych pracodawców i ułatwi znalezienie pracy.
3)     Możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji również dla potencjalnych pracodawców z zagranicy, np. krajów Unii.
4)     Znaczące wsparcie w zakresie planowania kariery i rozwoju zawodowego, a także ewentualnej zmiany zawodu lub przebranżowienia.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Członek Europejskiej Akademii Nauk oraz blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej.  “Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

prof. dr hab. Andrzej BLIKLE
prof. dr hab. Andrzej BLIKLE

Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

prof. dr hab. Joanna MOCZYDŁOWSKA
prof. dr hab. Joanna MOCZYDŁOWSKA

Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

dr hab. Leszek BOROWIEC
dr hab. Leszek BOROWIEC

Wykładowca, certyfikowany trener i tutor z międzynarodowym doświadczeniem (m.in. Vienna University of Economics, Roosevelt University w Chicago, Shanghai Accounting and Finance University, Universidad de Rey Juan Carlos w Madrycie). Współpracownik De Baak Institute z Holandii – międzynarodowej organizacji szkoleniowej z zakresu przywództwa, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości.

dr hab. Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA
dr hab. Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr hab. Bartosz GRUCZA
dr hab. Bartosz GRUCZA

Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

dr hab. Anna UJWARY-GIL, prof. INE PAN
dr hab. Anna UJWARY-GIL, prof. INE PAN

Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO.

dr hab. Waldemar ROGOWSKI
dr hab. Waldemar ROGOWSKI

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

dr Rafał CIEŚLIK
dr Rafał CIEŚLIK

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Redaktor naukowy punktowanego czasopisma Coaching Review. Autorka dwóch książek Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm.

dr Lidia D. CZARKOWSKA
dr Lidia D. CZARKOWSKA

Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji, USA oraz w wielu firmach krajowych. W latach 2013-16 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych. Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych (2016-17). Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz członek Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

dr Michał JASIEŃSKI
dr Michał JASIEŃSKI

Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.

dr Katarzyna DĘBKOWSKA
dr Katarzyna DĘBKOWSKA

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Ochrony Środowiska SA. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych.

dr Mariusz LIPSKI
dr Mariusz LIPSKI

Od 2020 Dyrektor Operacyjny, a wcześniej Specjalista ds. Strategii i Rozwoju (od 2015) w eksportowej firmie z sektora spożywczego. Ekspert Komisji Europejskiej, PARP, Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskiem przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz EIT Food.

dr Magdalena MARCZEWSKA
dr Magdalena MARCZEWSKA

Prezes Zarządu firmy Polska Grupa Konsultingowa (www.pgk.pl), której podstawową działalnością są projekty doradcze, rozwój biznesu i sprzedaży, strukturyzacja finansowania, transformacja przedsiębiorstw oraz usługi nadzoru właścicielskiego.

dr inż. Bartosz SOROCZYŃSKI
dr inż. Bartosz SOROCZYŃSKI

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich.

dr. Jolanta TKACZYK
dr. Jolanta TKACZYK

Autor koncepcji „Dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi” (dynamic BPM). Doświadczony praktyk zarządzania procesami biznesowymi. Od roku 2018 adiunkt w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarach księgowości, zarządzania kadrami, produkcji, spedycji, zarządzania projektami, zarządzania infrastrukturą IT itp. M.in. jako CIO Grupy Budimex odpowiadał za stworzenie i wdrażanie strategii informatyzacji. Zajmuje się wdrażaniem zarządzania procesowego w oparciu o zdroworozsądkowe usprawnienia i uproszczenia procesów, dobierając i wdrażając rozwiązania informatyczne odpowiednie do sytuacji klienta.

dr inż. Marek SZELĄGOWSKI
dr inż. Marek SZELĄGOWSKI

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie. Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie.

Miłosz BRZEZIŃSKI
Miłosz BRZEZIŃSKI

W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Kolegiów Policyjnych), MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna), CEPOL (Europejska Akademia Policyjna). Autor Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej.

Piotr CALIŃSKI
Piotr CALIŃSKI

Całą karierę zawodową związany z branżą Public Relations. PRowiec największych marek technologicznych jak Allegro, PLAY, Booksy, Orange. Znany w środowisku głównie przez nieszablonowe i innowacyjne podejście do komunikacji. Doświadczony praktyk, strateg, juror prestiżowych Złotych Spinaczy, laureat wielu nagród branżowych, popularny technologiczny podcaster, nazywany w branży „ikoną” polskiego PR.

Marcin GRUSZKA
Marcin GRUSZKA

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. W latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu.

Krzysztof MANTHEY
Krzysztof MANTHEY

Najbardziej rozpoznawalny gospodarz „Teleexpressu” (1991-2016). Następnie przez rok pracował w Telewizji WP, prowadząc m.in. #dziejesięnażywo. Teraz niezależny dziennikarz, influencer, youtuber (autor programu W Telegraficznym Skrócie) i prowadzący szkolenia dla biznesu z zakresu wystąpień publicznych. Autor książek, laureat czterech Wiktorów i dwóch Telekamer.

Maciej Orłoś
Maciej Orłoś

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „EMBA” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów MBA w Polsce jako jedyne w Polsce zostały wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    “EMBA” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Opiekun studiów: mgr Aneta Jasińska

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31
e-mail: ajasinska[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia:  Grupa A – 12 października 2024 r.
Grupa B – 19 paździerika 2024 r.

Rekrutacja: do 14 października 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 323 godzin zajęć
Punkty ETCS: 36

Terminy zajęć:

Grupa A
12-13, 26-27/10/2024
23-24/11/2024
7-8/12/2024
18-19/01/2025
1-2, 22-23/02/2025
8-9, 15-16, 29-30/03/2025
5-6/04/2025
10-11, 17-18, 31/05/2025
1, 7-8, 28-29/06/2025

Grupa B
19-20, 26-27/10/2024
30/11/2024
1, 14-15/12/2024
18-19/01/2025
15-16/02/2025
1-2, 8-9, 22-23, 29-30/03/2025
12-13/04/2025
10-11, 24-25, 31/05/2025
1, 14-15, 28-29/06/2025

Organizacja zajęć:
Studia EMBA trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym: w soboty i niedziele. W ramach studiów organizowane jest 16 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.