Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

Obok regularnych zajęć proponujemy słuchaczom tzw. wykłady specjalne. Wśród osób, które dotąd je prowadziły można wymienić profesorów: Marka Belkę, Grzegorza Kołodkę, Witolda Orłowskiego, Jerzego Osiatyńskiego, Jerzego Hausnera,  Dariusza Filara, Michała Kleibera, Kazimierza Łaskiego i Zdzisława Sadowskiego, a także twórcę sukcesu mBanku, prezesa Sławomira Lachowskiego.

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

prof. dr hab. Andrzej Blikle
prof. dr hab. Bogdan Mróz

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of BusinessCarleton University w Ottawie. Przebywał również na stypendiach i stażach naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii i Kanadzie, gdzie prowadził badania i wykłady na tamtejszych uniwersytetach. Ma w swoim dorobku naukowym książki i artykuły publikowane w Polsce oraz w fachowych czasopismach zagranicznych, jak również referaty prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych. Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in. takie zagadnienia jak: nowe trendy konsumenckie, wpływ procesów globalizacji na strategie biznesowe firm i zachowania konsumentów, strategie marketingowe firm w Internecie oraz ich uwarunkowania.

prof. dr hab. Bogdan Mróz
dr hab. Maria Aluchna

dr hab. Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH i Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH.

Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University), Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z Nadzoru korporacyjnego, Odpowiedzialnego Zarządzania i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Opiekun akademicki grup studentów SGH na międzynarodowe konkursy zarządzania (case competition) oraz wykładowca Summer University Warsaw SGH Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña.

Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji i e-Mentor. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Polish Corporate Governance, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych), współautorka monografii Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, redaktorka dwóch monografii w języku angielskim (Transforming Governance (wyd. Gower) oraz Dynamics of Corporate Social Responsibility (wyd. Springer), współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju do oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka 2016-2020. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.

dr hab. Maria Aluchna
dr hab. Tomasz Berent

Prof. Tomasz Berent posiada bogate doświadczenie zawodowe wyniesione z m.in. z wieloletniej pracy w bankowości inwestycyjnej, w tym w londyńskim City, oraz działalności naukowej i dydaktycznej w Polsce i zagranicą. Doktorat obronił na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Dyrektor Departamentu Analiz oraz strateg ds. rynków wschodzących w zagranicznych bankach inwestycyjnych w Warszawie (1995-1997) oraz w Londynie (1997-2001). Autor ponad 100 raportów analitycznych dotyczących rynku akcji, wycen oraz analiz sektorowych, odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi na świecie w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Biegły Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2002 r. wykładowca w prestiżowych programach międzynarodowych: m.in. MIM CEMS, WEMBA, Executive Studies in Finance. Wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Laureat wielu nagród m.in. dwukrotnie Inspiracja Roku dla najlepszego wykładowcy studium licencjackiego SGH w 2015 i 2016; TOP 10 najlepszych wykładowców SGH w każdym roku, gdy ranking ten był prowadzony; kilkakrotnie laureat Outstanding WEMBA Faculty Award. Prof. Berent jest laureatem jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych w Polsce: Nagrody Fundacji Kronenberga Banku Handlowego, za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

dr hab. Tomasz Berent
dr hab. Joanna Cygler

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od lat jest zaliczana do najlepszych wykładowców w SGH (TOP 10).Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym.

dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Zbigniew Dworzecki

Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zarządzania w  Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecna SGH),. Odbył kilka staży naukowych w uniwersytetach Niemiec, Austrii, Szwajcarii, w tym 1,5 roczne stypendium naukowe Fundacji Humboldta na uniwersytetach w Kolonii, Giessen, Berlinie. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach zarządzania strategicznego, kryzysowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kierował zespołami badawczymi w zakresie ryzyka inwestycyjnego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zarządzania w kryzysie, przywództwa strategicznego. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów (w tym kilku książek i artykułów opublikowanych zagranicą).

Od lat współpracuje z praktyką gospodarczą, realizując projekty doradcze dla przedsiębiorstw, ekspertyzy dla instytucji rządowych i państwowych. Jest członkiem zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych przedsiębiorstw, Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Pełnił wiele funkcji kierowniczych i eksperckich w organizacjach gospodarczych, społecznych i samorządowych. Był m.in  Prezesem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,  Prorektorem SGH, członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju członkiem zespołów konsultacyjno doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej doradcą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej ,oraz redaktorem naczelnym kwartalnika PAN „Organizacja i Kierowanie” Od wielu lat kieruje Rocznymi Podyplomowymi  Studiami Menedżerskimi w SGH. W Akademii Koźmińskiego utworzył jedyny w Polsce program Executive MBA w języku niemieckim. Był jego kierownikiem i wykładowcą. Jest zaliczany do grona najlepszych wykładowców SGH.

dr hab. Zbigniew Dworzecki
dr hab. Zbigniew Matyjas

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie zarządzania strategicznego, ekonomii sektorowej oraz metodyki analiz strategicznych. Wykładowca zarządzania strategicznego i strategii komercjalizacji w ramach programów MBA i studiów podyplomowych.

Odbył szereg staży i szkoleń zagranicznych, m.in. w University of Maryland (USA), University of Texas at Austin (USA), Ruhr-Universität Bochum (Niemcy).

Doświadczony doradca i trener w zakresie budowania i wdrażania strategii firmy, analiz strategicznych, implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz planowania scenariuszowego.

Jest autorem bądź współautorem przeszło sześćdziesięciu publikacji, głównie z zakresu formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw, w tym książki „Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorze – podejście dynamiczne” opublikowanej w 2013 r.

dr hab. Zbigniew Matyjas

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka Rządu Szwajcarii (Uniwersytet we Fribourgu Sankt Gallen), uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (m. in. Projekt LAMA “Development of the competitiveness of the labour market and its entities” w ramach 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Transfer of Knowledge; Projekt PRORES – „Pro-ecological restructuring for job”, International Research Staff Exchange Scheme, FP7-People-2010-IRSES). Kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski” na WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego. Recenzent projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Zajmuje się problematyką z zakresu kompetencji miękkich. Od 2012 roku jest akredytowanym coachem International Coach Federation (ICF) (3. Associate Certified Coach).

Specjalizuje się także w tematyce zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest m. in. pełnomocnikiem Uniwersytetu Szczecińskiego do Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, doradcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Współpracuje z praktykami z zakresu zarządzania, firmami szkoleniowymi, instytucjami m. in. z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, licznych opracowań naukowych, analiz, projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu.

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka
dr hab. Joanna Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikówZachowania organizacyjneZarządzanie zasobami ludźmiNowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

dr hab. Joanna Moczydłowska
dr hab. Piotr Płoszajski

Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Harvard Business School, stypendysta m.in. The British Academy, Keyo Univ. (Tokyo) i Sloan School of Management, MIT, USA. Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (1987-91), Dyrektor Generalny PAN (1994-98), Prorektor SGH ds. Współpracy z Zagranicą (2005-08). Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współtwórca programu Warsaw Executive MBA (z Univ. of Minnesota).

Zajmuje się strategiami zarządzania w Nowej Gospodarce: wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, Big Data, CSR 2.0 i prosumpcją. Współautor szeregu badań międzynarodowych nt. m.in.: nowej przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, innowacyjności, CSR i tacit knowledge.

Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach, Afryce Płd. i Nowej Zelandii. Obecnie: Visiting Professor na uniwersytetach w Wiedniu, Minneapolis, Kijowie, Lwowie i Dortmundzie. Wielokrotnie wybierany najlepszym wykładowcą w programach magisterskich i MBA.

Konsultant i wykładowca w wielu korporacjach, m.in.: Samsung, HP, PZU, MasterCard, Microsoft, Orange, T-Mobile, Oracle, P&G, McKinsey, L’Oreal, Ergo Hestia, Lafarge, ING. Członek kilku rad nadzorczych.

dr hab. Piotr Płoszajski
dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

dr hab. Waldemar Rogowski
dr Leszek Borowiec

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rachunkowości. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.

dr Leszek Borowiec
dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Działalności dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych. Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak  i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

Do 2016 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Zarządzanie. Teoria i praktyka” a obecnie jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w  roku 2016  medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Rafał Cieślik
dr Lidia D. Czarkowska

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu, kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, coachingu oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje metodami coachingowym z członkami zarządu, menedżerami najwyższego szczebla, profesjonalistami i całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Szczęśliwa mama czwórki dzieci. Redaktor naukowy punktowanego czasopisma Coaching Review. Autorka dwóch książek Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazało się osiem monografii z cyklu Coaching jako…

dr Lidia D. Czarkowska
dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr Katarzyna Dębkowska
dr Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Bartosz Grucza
dr Michał Jasieński

Michał Jasieński – absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Od 2005 roku, profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady nt. zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, przywództwa,  modeli biznesowych oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-9 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-12 oraz 2012-14 był koordynatorem projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji, USA oraz w wielu firmach krajowych. W latach 2013-16 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych. Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych (2016-17). Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz członek Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pismach naukowych (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz sekretarz zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

dr Michał Jasieński
dr Piotr Staszkiewicz

Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów
Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w
przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli,
Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University,
Słowacja oraz Collegium Civitas. Wykładowca na studiach podyplomowych
SGH: Akademii Profesjonalnego Inwestowania, Akademii Ubezpieczeń. W
2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii
wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach
2009-2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji
egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rewident o
bogatym doświadczeniu zawodowym zarówno w Polsce jak i za
granicą.Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m.
in. w takich czasopismach jak:Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo
czy World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.

dr Piotr Staszkiewicz
dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich.

Autorka ponad 50 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a także internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl). Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association). Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie w sektorach mody oraz Zarządzanie w sporcie w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Jolanta Tkaczyk
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Dominik Kaznowski

Związany z branżą nowych technologii od 1998 roku. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Był pełnomocnikiem zarządu ds. produktu i marketingu w Nasza Klasa Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu i współzałożycielem Interaktywnie.com (Grupa Money.pl). W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pionie Internet w Agora SA. Wcześniej związany z Grupą PZU, a w latach 2000-2002 z inkubatorem internetowym e-Katalyst SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla klientów z branż internet, media, finanse, retail, energetyka, FMCG, telco, logistyka. Od 2009 roku jest wykładowcą akademickim na kierunkach związanymi z nowymi mediami. Współpracował m.in. z Collegium Civitas, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Leona Koźmińskiego, WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.  Laureat wielu nagród branżowych. W 2008 wyróżniony tytułem Człowieka Roku Polskiego Internetu. Od 2003 do 2008 roku związany ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska najpierw jako wiceprezes, a następnie jako przewodniczący rady nadzorczej. Był Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Polskich Badań Internetu. W latach 2013-2014 był przewodniczącym rady Fundacji PWN. Autor kilku książek poświęconych internetowi i nowym mediom. Autor bloga networkeddigital.com. Założyciel firmy specjalizującej się w strategiach cyfrowych – Digital We (www.digitalwe.pl)

Dominik Kaznowski
Krzysztof Manthey

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. Jest praktykiem zarządzania i pracy z klientem – w latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu. Pomysłodawca, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Przywództwo generacyjne” w Collegium Civitas,  wykładowca w programie studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera, budowaniem i rozwojem zespołów. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie. Trener w certyfikowanym programie Rady Europy „Przywództwo w samorządzie lokalnym”. Członek Rady Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.”

Krzysztof Manthey
Maja Meissner

Maja Meissner od 2010 prowadzi wraz z Partnerami własną firmę doradczą www.meissnerandpartners.com Meissner & Partners Executive Search and Organizational Development, zajmującą się przede wszystkim doradztwem personalnym/rekrutacją na najwyższe stanowiska menadżerskie. Wcześniej zdobywała doświadczenie konsultanckie, jako partner w ARETES Consultants.

Początkowo pracowała w czołowych międzynarodowych wydawnictwach, gdzie odpowiednio pełniła obowiązki dyrektora generalnego, dyrektora marketingu i PR, szefa sprzedaży. Kierowała również PR i marketingiem farmaceutycznym amerykańskiej korporacji. Jest dyrektorem zarządzającym firmy medycznej HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, jest również członkiem Rady Programowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Ukończyła zarządzanie w Międzynarodowej Szkole Zarządzania FP w Warszawie i była stypendystką East Central European Scholarship Program – Marketing i Public Relations przy Georgetown University w Waszyngtonie/University of Wisconsin,

Ukończyła także program Corporate CoachU oraz Coaching Systemów Relacji – program ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), a także Erickson College International Program: Dremwork and Advanced Mataphors, Family Coaching, Mindfullness – akredytowane przez ICF. Jest aktywnym członkiem International Coach Federation. Posługuje się certyfikatem MPA® oraz EASI® Master Person Analysis – narzędziami wspierającymi rekrutację oraz rozwój kariery zawodowej pracowników. Prowadziła szereg warsztatów rozwojowych i treningów skierowanych do wyższej kadry menadżerskiej.

Maja Meissner
Michał Rączka

Wice Dyrektor ds. Strategii IT i Zarządzania Projektami w mBank S.A. Ekspert i doradca w zakresie zarządzania projektami. Wiodący Asesor międzynarodowego konkursu na najlepszy projekt roku w ramach Project Management Institute oraz International Project Management Association. Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Wykładowca MBA WSB, SGH, EY Academy of Business.

Skuteczny lider i ekspert w zarządzaniu organizacją oraz projektami z doświadczeniem w branżach nowych technologii. Umiejętnie łączący cele biznesowe z technicznymi. Skupiony na wartości biznesowej. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół realizujący projekt. Pasjonat agile oraz zastosowania lean w zarządzaniu. Prelegent na konferencjach. Wolontariusz. Mentor. Absolwent Programu MBA Poznań-Atlanta.

Posiada certyfikaty: PMP, PMI-ACP, Scrum PSM&PSPO, AgilePM Practitioner, Prince2, CISA, (i inne…)

Michał Rączka