Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, administracji centralnej, samorządowej i innych organizacjach, członkowie rad nadzorczych i właściciele przedsiębiorstw. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego.

Absolwenci studiów są uprawnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa z godnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie EMBA prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • aktualnego CV,
  • 1 zdjęcia w formacie takim jak do dowodu osobistego.

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 22 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

  • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 21 000 zł – rabat w wysokości 1.000 zł;
  • opłata semestralna: 22 000 zł – 2 raty po 11 000 zł
  • opłata miesięczna: 23 500 – 10 rat miesięcznych po 2 200 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 350 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
09 1130 1017 0020 1471 2920 0002

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Aneta Jasińska

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 31 lub 606 754 673
e-mail: ajasinska@inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: 17 października 2020 r.
Rekrutacja: do 20 września 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 320 godzin zajęć
Punkty ETCS: 36

Terminy zjazdów:

Grupa A

17-18/10/2020
7-8, 28-29/11/2020
12-13/12/2020
9-10/01/2021
6-7, 20-21, 27-28/02/2021
13-14, 27-28/03/2021
10-11/04/2021
8-9, 15-16, 29-30/05/2021
12-13, 26-27/06/2021

Grupa B

17-18, 24-25/10/2020
14-15, 28-29/11/2020
12-13/12/2020
30-31/01/2021
13-14, 20-21/02/2021
6-7, 20-21/03/2021
10-11/04/2021
8-9, 15-16, 29-30/05/2021
12-13, 26-27/06/2021

Grupa C

24-25/10/2020
14-15, 28-29/11/2020
5-6/12/2020
9-10, 16-17/01/2021
6-7, 20-21/02/2021
6-7, 20-21/03/2021
10-11/04/2021
8-9, 22-23, 29-30/05/2021
12-13, 26-27/06/2021

Organizacja zajęć:
Studia EMBA trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele. W ramach studiów zorganizowanych jest 16 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Studia EMBA kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość prowadzenia do 10% zajęć w języku angielskim.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.